Comptabilitat bàsica

  Data d'inici: 6 de febrer     Durada:  60h / 2 mesos            Màx. Alumnes:  12


 
Horari:
Dilluns, Dimecres i Dijous de 19.30 a 22.00h  
Preu:
Subvencionat
Tipus:
Curs
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu
Nivell:
Bàsic
Certficació:
Certificat del Consorci per a la Formació Contínua
Modalitat:
Semi-presencial
Descripció del curs


El curs de comptabilitat bàsica és un curs introductori als principals conceptes i eines comptables per tot aquell professional d'empresa o autònom que necessiti tenir uns coneixements generals de la gestió comptable

Aquest curs forma part de l'itinerari de Gestió i Administració que et permet completar i complementar coneixements amb els cursos de: 

 • Comptabilitat avançada (60h) - Abril 2023
 • Comptabilitat informatitzada (40h) - Setembre 2023

Amb aquest curs apendràs a: 

 • Comprendre i aplicar els conceptes bàsics;
 • Conèixer el procés comptable bàsic complet;
 • Portar una comptabilitat senzilla.

Continguts:

 • El patrimoni
  • El balanç de situació
  • Informació sobre la gestió
  • Relació entre balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
 • El procés comptable
  • Els comptes i el Pla General Comptable
  • Els llibres comptables
  • El càrrec i l'abonament
 • Tractament comptable de les existències
  • Els preus de cost vs els preus de vendes
  • Operacions de compres i vendes
  • La periodificació d'existències
  • El concepte de consum
 • Tractament comptable de l'IVA
  • L'IVA com a impost sobre el consum final
  • Definició de l'IVA
  • Meritament de l'IVA
  • Comptabilització de l'IVA
 • Amortitzacions
  • Concepte i necessitat de l'amortització
  • Comptabilització de les amortitzacions
  • Regulació fiscal de les amortitzacions
   Aquest curs és de modalitat mixta: Dimecres per aula virtual. Dilluns i Dijous presencial.

 

 
Requisits acadèmics:
No hi ha requisits acadèmics formals per accedir-hi. 
Certificació:
En acabar el curs obtindràs un certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Cal una assistència mínima del 75% del curs.
Per inscriure's cal:
 • Treballadors en actiu:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
  • Annex I emplenat i signat
 
 • Treballadors aturats:
  • Fotocòpia DNI
  • Full OTG (DONO)
  • Acreditació del número de la Seguretat Social
  • Annex I emplenat i signat

El curs té un enfocament pràctic i aplicable perquè els continguts presentats es puguin posar en pràctica des del primer dia. Els formadors són professionals en actiu que aporten no només els continguts teòrics sinó la seva valuosa experiència diària en la seva àrea. A partir d’exemples pràctics es van desenvolupant els continguts, dels quals s’avaluarà l’alumne a través d’un projecte o treball de final de curs.