Nivells formatius:
En funció del Certificat de Professionalitat, hi pot haver un nivell formatiu d'accés. Hi ha tres nivells formatius d'accés als Certificats de professionalitat:
  • Nivell 1: No requereixen acreditar cap formació reglada prèvia.
  • Nivell 2: Requereixen el títol de l'ESO o passar una prova de coneixements generals.
  • Nivell 3: Requereixen el títol de Batxillerat o passar una prova de coneixements generals.

Qui els expedeix?
Els Certificats de Professionalitat són títols oficials expedits pel Servicio Público de Empleo Estatal o les Comunitats Autònomes en diferents especialitats professionals i tenen validesa en tot l'estat espanyol. A Catalunya, l'administració laboral competent per expedir un Certificat de Professionalitat és el Servei d'Ocupació de Catalunya.


Quines avantatges tenen?
Acrediten un treballador en una qualificació professional estipulada en el Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals millorant significativament el seu CV perquè:
  •     Reconeix i acredita les qualificacions professionals de les persones;
  •     Es valora per a qualsevol procés de selecció a l'administració pública;
  •     Permeten la convalidació parcial amb estudis de formació professional del sistema educatiu;
  •     Permeten la mobilitat laboral a tot l'Estat espanyol ja que té validesa a tot el territori espanyol.